Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowy konkurs fotograficzny

Utworzono dnia 28.02.2019
Czcionka:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
 

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE...

    - GDZIE I JAK CZYTASZ? ”

 

REGULAMIN


 

Organizator i czas trwania konkursu:


 

- Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie.
- Czas trwania konkursu 01.03.2019 - 15.10.2019r.
 (decyduje data stempla pocztowego).

 


 


 


Cele konkursu:

- kształtowanie i rozwój czytelnictwa,

- rozwój kreatywności.


Zasady uczestnictwa: 

1.Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem konkursu może być każdy.


 


2. Uczestnicy nadsyłają od 2 do 5 fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm., zdjęcia można także nadesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku należy dołączyć oświadczenie, że jest się właścicielem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu a kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, oraz że osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie niniejszego konkursu. Należy podać imię, nazwisko autora zdjęć, adres, nr telefonu i adres e-mail, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania. Należy ponadto załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej), w przypadku przesyłania zdjęć drogą elektroniczną należy wydrukować zgodę, podpisać ją i zeskanować - skan przesyłając wraz ze zdjęciami.

Do fotografii nadesłanych pocztą tradycyjną należy także dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem co zdjęcia), w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, nr telefonu i adres e-mail, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania.

Każde zdjęcie przysłane w formie tradycyjnej, pocztą musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.


 


 


 


 


 


 

Należy także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).


 


 


 


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora konkursu Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie  na potrzeby związane z konkursem

(potrzeby zostały wyszczególnione w regulaminie konkursu)

pt. „ Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE…

- GDZIE I JAK CZYTASZ? ”


 

( - zgodnie z   ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia   2016 r . w  sprawie   ochrony osób  fizycznych  w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO

- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000


...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić

 

Powyższe dane, oświadczenia i zgody należy też nadesłać razem ze zdjęciami w tym samym e-mailu gdy przesyłamy je drogą elektroniczną na adres: bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl
 

3.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl w tytule e-maila wpisując: Konkurs fotograficzny im. Zbigniewa Zasady. Prace można nadsyłać w dowolnym terminie podczas całego okresu trwania konkursu od 01.03.2019r. do 15.10.2019r.

PRACE PRZESŁANE NA KONKURS NIE MOGĄ BYĆ PODDANE ŻADNEJ OBRÓBCE GRAFICZNEJ, KTÓRA ZMIENIAŁABY ICH PIERWOTNY WYGLĄD. Zdjęcia przesłane drogą elektroniczną muszą być zapisane w formacie JPG lub JPEG. Rozmiar jednego zdjęcia nie może przekraczać 5 MB, a jego wymiary nie powinny być mniejsze niż 2480x3508 pikseli.

4.  Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.
5. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.

7. Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie

pt. „ Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE…

- GDZIE I JAK CZYTASZ? ”


 

Dane osobowe uczestników konkursu

będą przetwarzane przez organizatora konkursu:
w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami w mediach zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

 


Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Listopadzie 2019r.
Przewiduje się jedynie osobisty odbiór nagród.– Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
– Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia
na wystawę pokonkursową.


 


Nagrody:
Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie


 

Uwagi:

– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl

w dziale KONKURSY.

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

pn. - 7.30 - 15.30
wt. - 8.00 - 16.00
śr. - 9.00 - 17.00
czw. - 7.30 - 15.30
pt. - 9.00 - 17.00

sb. - nieczynne

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 98

W poprzednim miesiącu: 478

Wszystkich: 9204

Programy - Projekty